Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie zachęcają do korzystania z tej aplikacji

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

                                     Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
                        W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

                                                Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

                         Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.