Informacje

Zostań Policjantem...spotkanie z gronem pedagogicznym oraz strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie

8 listopada 2017 roku policjant z wieruszowskiej Komendy Policji zorganizował spotkanie z gronem pedagogicznym oraz strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieruszowie. Na spotkaniu przekazano informacje o warunkach związanych z przyjęciem do służby w policji i nie tylko.

Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania – zachęcał policjant w podczas spotkania.

W trakcie spotkania policjant udzielił również informacji dotyczących naboru do służby w Policji, o wymogach formalnych oraz postępowaniu kwalifikacyjnym. Przekazał również, że noszenie munduru zobowiązuje, ale daje też mnóstwo satysfakcji z niesienia pomocy innym.

 

Zalety pracy w Policji:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;

 • gwarancję stałych warunków pracy;

 • ciekawą pracę;

 • możliwość rozwoju zawodowego;

 • różnorodny system szkoleń;

 • precyzyjny system wynagrodzenia;

 • rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający z pełni praw publicznych;

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;

 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);

 • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;

 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

 • posiadanie prawa jazy kategorii  „A” lub „C”.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby;

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju);

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);

 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

Ponadto policjant przekazał, że jeszcze w tym roku garnizon łódzki będzie realizował przyjęcia do służby w Policji 28 grudnia. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112, tel.: 42 665-13-69, 42 665-13-65, 42 665-30-16; www: lodzka.policja.gov.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Informacje można również uzyskać w uruchomionym w Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie punkcie konsulatyjnym w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

Obecni na spotkaniu z zaciekawieniem wysłuchali również informacji o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” oraz o programie „Dzielnicowy Bliżej Nas”.