Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie na rzecz bezpieczeństwa…w ruchu drogowym

Podczas Forum Idei ku Bezpieczeństwu (…) zorganizowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 8 podmiotów podpisało POROZUMIENIE o współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podnoszenia kultury motoryzacyjnej wśród młodych uczestników ruchu drogowego, seniorów oraz przedstawicieli instytucji w woj. łódzkim.

2 marca 2018 roku w obszarze  bezpieczeństwa w ruchu drogowym  zorganizowane zostało Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego.   Komendant Wojewódzki  Policji w  Łodzi  insp. Andrzeja Łapińskiego gościł władze województwa w osobach Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia oraz przedstawiciela Wojewody Łódzkiego – Pana Krzysztofa Janeckiego.

Po omówieniu stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym woj. łódzkim z uwzględnieniem tzw. „niechronionych”  uczestników w szczególności dzieci, młodzieży i seniorów nastąpił moment kulminacyjny  -podpisanie POROZUMIENIA. Tym samym przypieczętowano współpracę pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką  oraz WORD-ami w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach.  

Wśród wspólnych przedsięwzięć Partnerzy porozumienia zobowiązują się m.in. do  zorganizowania teoretycznych i praktycznych  zajęć z młodzieżą  w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach działań STOP PIJANYM KIEROWCOM.  Podnoszona także będzie wiedza z przepisów i zasad ruchu drogowego przez  konkursy ( m.in. na najlepszą grę edukacyjną). Kolejnym elementem będą zajęcia teoretyczne i praktyczne z  seniorami ( Uniwersytety III wieku, domy opieki społecznej, kluby seniora, parafie itd.). Podczas pikników, konferencji itp. podejmowane będą inicjatywy kształtujące prawidłowe postawy i zachowania na drodze, informujące o wymaganym stanie technicznym pojazdów i ich obowiązkowym wyposażeniu a także  zasadach pierwszej pomocy.

W dalszej części głos zabrali Marszałek Województwa Łódzkiego, Rektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego , przedstawiciele Kuratorium Oświaty WORD-ów oraz Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, Delegatury ITD i   Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce UŁ.

W przykładowych formach współpracy  na terenie wybranej  gminy Ozorków  opowiedział Z-ca Komendanta Komisariatu Policji oraz Burmistrz Miasta.

W Forum wzięli także udział komendanci miejscy i powiatowi garnizonu łódzkiego Policji , przedstawiciele Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad , Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei, Polskiego Związku Motorowego, Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , Centrum Automatycznego nadzoru nad Ruchem Drogowym, Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP, Straży Miejskiej w Łodzi, Placówki Straży Granicznej w Łodzi  ,Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Biura Ruchu Drogowego KGP, Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939  a także wielu innych znamienitych gości.

Kolorowym akcentem  okazał się występ  grupy młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi pod hasłem  „Znaczek odblaskowy nie jest obciachowy”.

Wszyscy zadeklarowali chęć szeroko rozumianej współpracy na wielu płaszczyznach , w tym wychowania społecznego mającego ogromny wpływ na właściwe postawy uczestników ruchu drogowego.