Przemoc w rodzinie - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Przemoc w rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej

Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (KPPPwR) powinna przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie poprzez stosowanie szerokiego spektrum działań zapewniających ochronę i pomoc osobom dotkniętym przemocą.

Jednym z ważnych narzędzi jest upowszechnianie programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc              w rodzinie, podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy. Chodzi także o możliwie szerokie propagowanie informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie.

Metody i narzędzia realizacji celów Programu będą miały zastosowanie w skali całego kraju. Program ma charakter uniwersalny    z uwzględnieniem priorytetów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Program powstał w wyniku prac Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przy ministrze do spraw zabezpieczenia społecznego, we współpracy 
z Ministerstwami: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Zdrowia, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pełnomocnikiem Rządu do spraw Równego Traktowania, Prokuraturą Generalną, a także organizacjami pozarządowymi.

Określono skutki finansowe realizacji poszczególnych zadań oraz wskazano źródła finansowania działań w kolejnych latach oraz zasady sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań.

Program ma wieloletnią perspektywę, gdyż zawarte w nim cele i obszary działań nakładają obowiązek na wszystkie szczeble administracji publicznej realizacji zadań zmniejszających zjawisko przemocy w rodzinie. Ograniczenie skali tego zjawiska jest procesem wymagającym czasu, wysiłku, nakładów finansowych, zaangażowania wszystkich służb, a także zmiany świadomości społecznej.

Treści zawarte w Programie mają elastyczny charakter, dzięki temu możliwe będzie realizowanie nowatorskich lokalnych programów dostosowanych do specyfiki potrzeb występujących na danym terenie.
Celem głównym jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska            w Polsce.

W dokumencie określono cele szczegółowe:

 • Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 • Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

 • Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizacji celów ustawowych oraz celów wskazanych w Programie, określono cztery podstawowe obszary zawierające kierunki działań oraz sprecyzowano oddziałania wobec różnych grup odbiorców:

 1. Profilaktyka i edukacja społeczna - obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.

 2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie - obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą                 w rodzinie (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób 
z niepełnosprawnościami lub osób niesamodzielnych).

 3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie - obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc.

 4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Każde z działań we wskazanych obszarach zostało przypisane konkretnym podmiotom odpowiedzialnym za ich realizację. Opisano też przewidywane wskaźniki monitorowania realizacji działań.
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, pomaganie osobom dotkniętym przemocą, a także oddziaływanie na osoby stosujące przemoc jest nadrzędnym celem, który powinien łączyć działania sektora publicznego i organizacji pozarządowych.

Program kierowany jest do:

 • ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie;

 • osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

 • osób stosujących przemoc w rodzinie;

 • świadków przemocy w rodzinie;

 • służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Realizatorami Programu, są: organy administracji rządowej (przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami 
           i związkami wyznaniowymi, a także Prokuratura oraz sądy powszechne) oraz jednostki samorządu terytorialnego (przy współpracy podmiotów lub organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych).

 

Źródło :www.premier.gov.pl

 

Pełna treść aktu prawnego dostępna na

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20140000445

 

Szukasz pomocy, porad wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych?

Skorzystaj z pomocy dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Specjaliści dyżurujący w Punkcie są po to by Ci pomóc. 

Pomoc świadczona w punkcie interwencji kryzysowej jest BEZPŁATNA.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej
działa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
Nasz kontakt:
ul. Ludwika Waryńskiego 15
98-400 Wieruszów
telefon: (62) 78 – 42 – 320
pcpr_wieruszow@interia.pl
wieruszow.pcpr.info


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej zapewnia:

 • Dostępność i nieodpłatność usług na miejscu

 • Przyjazna atmosferę

 • Wszechstronną pomoc specjalistów

 • Poczucie bezpieczeństwa

 • Dyskrecję

 

 

W Punkcie interwencji Kryzysowej dyżurujemy:
 • od poniedziałku do piątku pod numerem tel. 62 78 42 320 od 730 do 1800

 

Punkcie oferujemy poradnictwo specjalistyczne. 

Pomocy w Punkcie udzielają od poniedziałku do piątku SPECJALIŚCI:

 • Psycholog – Alicja Balińska – poniedziałek 1530 – 1800

 • Pracownik socjalny – Karina Klaus – wtorek 1530 – 1800

 • Prawnik - Monika Woźniak – środa 1600-1930

 • Pedagog – Małgorzata Małys – czwartek 1530 – 1800

 • Psycholog – Wojciech Grajerz – piątek 1600 – 1900

 

Konsultacje prawne

Prawnik udziela wszelkich porad i informacji, m.in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony lokatorów, prawa cywilnego.
Konsultacje psychologiczne, terapeutyczne
Doradztwo, wsparcie, poradnictwo indywidualne i rodzinne oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz uzależnień.
Konsultacje wychowawczo – socjalne
Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, ofiarami przemocy, porady socjalne.

źródło: http://wieruszow.pcpr.info/punkt-interwencji-kryzysowej

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Wieruszowie

ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów

tel. 62 784 15 54
tel./faks 62 784 11 99

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 7:30 – 15:30e-mail: wieruszow@mgops.pl
www: www.mgops.pl


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
ul. 11-go Listopada 2
98-430 Bolesławiec
Tel: 0627815053
Fax: 0627815053

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łubnice

ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice

tel.: (062) 784 70 23

fax: (062) 784 70 23

e-mail:gops@uglubnice.com.pl

kierownik: Jadwiga Podejma

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czastary

ul. Wolności 29, 98-410 Czastary

tel.: (062) 784 31 12

Fax: (062) 784 64 70

e-mail: gops_czastary@post.pl

kierownik: Ewa Wieczorek

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS Sokolniki

Ośrodki Pomocy Społecznej

Adres

Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

woj. łódzkie

Kontakt

tel. +48 627 846 190

fax. +48 627 846 190

gops@sokolniki.pl

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lututów

ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów

tel.: (043) 871 41 31

fax: (043) 871 41 31

e-mail: gops_lututow@o2.pl

kierownik: Alina Stefanowska

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Galewice
ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice
tel. (062) 783 86 00
fax: (062) 783 86 01
e-mail: gops@galewice.pl
kierownik: Beata Janiaczyk

źródło: BIP